Welcome to Acts of Christ Church


นิมิตของคริสตจักร

คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ ก่อตั้งขึ้นด้วยนิมิตและภาระใจที่พระเจ้าทรงโปรดนำผ่านท่านอาจารย์กอบชัยและอาจารย์นลินี จิราธิวัฒน์ ร่วมกับคณะผู้ปกครองทุกท่าน ที่ตั้งใจจริงและปรารถนาจะเชื่อฟังพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ ตามพระธรรมมัทธิว บทที่ 28 ข้อ 19-20 ที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสไว้ว่า

“เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”

คริสตจักรกิจการของพระคริสต์จึงมีนิมิตและภาระใจที่ปรารถนาจะเห็นคนไทยได้มีโอกาสได้ยินเรื่องราวพระกิตติคุณคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดทางพระเยซูคริสต์ และได้มีโอกาสรับพระคุณความรักของพระเจ้าโดยการเชื่อไว้วางใจในพระบุตร ดังที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่ 3 ข้อ 16

“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”

คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ได้เริ่มการนมัสการพระเจ้าครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2008 ที่ชั้น 16 โรงพยาบาลปิยะเวท


ค่านิยมของคริสตจักร

“IACTS” เป็นคำย่อแทนความหมายของค่านิยมของคริสตจักรกิจการของพระคริสต์ ที่เราเชื่อและปรารถนาจะเห็นในลักษณะชีวิตของสมาชิก ค่านิยมนี้เป็นเป้าหมายอุดมการณ์ของคริสตจักรที่ตั้งใจจะสร้างให้เกิดขึ้นในชีวิตของสมาชิกทุกคน เพื่อเราทุกคนจะเป็นคริสตจักรที่มีสง่าราศี ถวายพระเกียรติพระเจ้า ดังที่มีเขียนไว้ในพระธรรมเอเฟซัส บทที่ 5 ข้อ 27

“เพื่อพระองค์จะได้มีคริสตจักรที่มีสง่าราศี ไม่มีตำหนิริ้วรอย หรือมลทินใดๆ เลย แต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิ”

I

ยืนหยัด มั่นคง ซื่อตรงตามพระคำ (Integrity on the Word of God) หมายถึงการยืนหยัด ซื่อตรงต่อความถูกต้องชอบธรรมและความบริสุทธิ์ ตามมาตรฐานของพระวจนะของพระเจ้า โดยไม่ประนีประนอม เพื่อพระสิริของพระเจ้าจะสามารถสำแดงผ่านชีวิตของเราได้ (สภษ.2:20-21, ทต.1:8-9, กท.6:7-9, 2 ธส.3:13, 2 ทธ.1:7, ทต.2, อฟ.5)


A

รับผิดชอบต่อพระกายของพระคริสต์ (Accountability to the Body of Christ) หมายถึงการมีความรับผิดชอบต่อพระกายของพระคริสต์ คือ พี่น้องคริสตจักรทั้งพระวรกาย โดยเชื่อว่าคริสตจักรของเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้า เป็นอวัยวะต่างๆ ในกายเดียวกัน มีคุณค่า มีความเกี่ยวข้องกันและร่วมรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยกัน (ยน.13:34-35, รม.14:18, ฮบ.3:13-14, กท.5:15, อฟ.4:25,1 ปต.4:10)


C

มีชีวิตเหมือนพระคริสต์ (Christ-likeness in Character) หมายถึงการมีลักษณะชีวิตที่สำแดงพระเยซูคริสต์อย่างชัดเจน ทั้งในการดำเนินชีวิตที่ดีงามตามจริยธรรมของพระเจ้า และในการประกาศพระคริสต์ต่อหน้าคนทั้งปวง (ยด.1:4, รม.8:29-30, คส.1:14-23, รม.6:4-5; 7-8, กท.2:20, 2 คร.3:3)


T

“T” พัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน (Thriving in Fruit and Gift of the Holy Spirit) หมายถึงความตั้งใจเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ร่วมกันทั้งคริสตจักร คริสตจักรตั้งใจสร้างชีวิตสมาชิกให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านคุณลักษณะชีวิตที่ถูกต้องชอบธรรมในทางพระเจ้า และการเกิดผลในการรับใช้ตามของประทาน (รม.12:1-2, 2 คร.5:4-10, ยน.15:8; 16, ฟป.1:21-22, อฟ.4:11-15, คส.1:5-6, ฮบ.13:20-21, คส.1:9-10)


S

รับใช้พระเจ้าและพี่น้อง (Serving God and His Church)
หมายถึงความปรารถนาในรับใช้พระเจ้าและพี่น้องในคริสตจักร ด้วยการสำนึกในพระคุณความรักของพระเจ้า ด้วยวิญญาณและท่าทีที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้า โดยไม่เกี่ยงงานเพราะตระหนักว่าเป็นการรับใช้พระเจ้าและพี่น้อง ยินดีทำงานแม้งานที่ดูเหมือนต้อยต่ำ แต่เป็นงานที่พระเจ้าทรงเห็นคุณค่า (มก.10:43-45, ลก.22:25-27, คส.1:25-27, กท.5:13, รม.12:16, อฟ.4:11-12)