โปรแกรมการนมัสการ

8:00 – 8:45 น.

อธิษฐาน เช้า

9:00 – 11:00 น.

นมัสการ / เทศนา

11:10- 12:10 น.

ชั้นเรียนพระวจนะวันอาทิตย์

12:10 – 13:00 น.

รับประทานอาหาร

โปรแกรมการนมัสการ กลุ่มเด็ก

9:30 – 11:45 น.

นมัสการ / แยกชั้นเรียน

11:45 – 13:00 น.

รับประทานอาหาร / ผักผ่อน

13:00 – 14:00 น.

ชมรม

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพิมลรัตน์ โทร 080-783-4477