เสริมสร้างสังคมในความชอบธรรม
เสริมสร้างสังคมในความชอบธรรม

เสริมสร้างสังคมในความชอบธรรม

เสริมสร้างสังคมในความชอบธรรม

มัทธิว 5:13-16 13“ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลก ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไร ตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะถูกทิ้งเสียให้คนเหยียบย่ำ 14“ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้ 15เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้น 16ทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์

หมอบลัดเลย์ หมอมิชชันนีที่เดินทางมาไทย และได้รักษาคนไทยที่เจ็บป่วยจำนวนมากในช่วงที่มีโรคระบาดเกิดขึ้น ไม่เพียงแต่การประกาศข่าวประเสริฐ แต่เป็นการทำความดีเพื่อสังคมด้วย
ลก.6:33 ถ้าพวกท่านทำดีเฉพาะกับคนที่ทำดีต่อท่าน ควรนับว่าเป็นคุณความดีของท่านหรือ? เพราะแม้แต่พวกคนบาปก็ทำอย่างนั้นเหมือนกัน
มก.13:26 เมื่อนั้นพวกเขาจะเห็น บุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆ ทรงฤทธานุภาพและพระรัศมีอย่างยิ่ง
คริสเตียน ไม่เพียงคาดหวังว่าโควิดจะหมดไป ธุรกิจการงานจะดีขึ้น แต่เรามีความหวังว่าวันหนึ่งพระคริสต์จะเสด็จกลับมา และทุกสิ่งจะสิ้นสุดลง

1. เริ่มต้นที่ความจริงแท้ในพระเจ้า (13-14)

“เกลือแห่งโลกและความสว่างของโลก”
คริสเตียนมีเอกลักษณ์และควรโดดเด่นท่ามกลางคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าในการเป็นแบบอย่างที่ดี ชีวิตจะเปลี่ยนไปเมื่ออยู่ในพระคริสต์
2 คร.5:17 ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น

“เกลือแห่งโลก” เค็มอย่างไรให้เค็มจริง รม.12:9-18; คส.3:9-13
ชีวิตส่วนตัวในพระเจ้า
-เกลียดชังสิ่งชั่ว
-ยึดมั่นพระวจนะ
-ขะมักเขม้นอธิษฐาน
-ตั้งใจรับใช้
-สุภาพอ่อนโยน ชื่นชมยินดี
-อดทนต่อความยากลำบาก
อย่าอ่อนระอาใจ แต่กระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณ
ชีวิตในคริสตจักร

-รักและให้เกียรติกัน
-ช่วยเหลือกันยามขัดสน
-ไม่โกหก
-อดทน ให้อภัยกัน
-เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
-ยอมสมาคมกับคนต่ำต้อย
ชีวิตกับคนภายนอก
-มีอัธยาศัยต้อนรับแขก
-อวยพรคนที่เคี่ยวเข็ญ ไม่แช่งด่า
-ตอบแทนการชั่วด้วยการดี
-อยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน

การเติบโตฝ่ายวิญญาณมาจากการยอมรับพระเจ้าในทุกทาง
สภษ.3:6 จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า แล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น
Nothing changes if nothing changes.

2. อยู่ในที่ที่สามารถส่งอิทธิพลได้ (15)

เกลือส่งอิทธิพลของรสเค็ม เกลือที่ดีต้องออกจากภาชนะไปสู่สิ่งที่ต้องการปรุงรส
ตะเกียงส่งอิทธิพลของการส่องสว่าง ตะเกียงต้องตั้งอยู่ในที่ที่ส่องสวาง ไม่เอาถังครอบไว้

“การทำดีของคุณไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการ เพื่อนบ้านของคุณต่างหากที่ต้องการ”
God does not need your good works, but your neighbor does.

-Martin Luther-

อสย.1:11 พระยาห์เวห์ตรัสว่า “เครื่องบูชามากมายของเจ้านั้นเป็นประโยชน์อะไรกับเรา? แกะตัวผู้ที่เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวนั้นเรามีเกินพอแล้ว รวมทั้งไขมันของสัตว์ทั้งหลายที่ขุนไว้นั้น เราไม่ปีติยินดีในเลือดของวัวผู้ หรือของลูกแกะหรือของแพะผู้
อสย.1:16-17 16จงชำระตัว และทำตัวเจ้าให้สะอาด จงเอาความชั่วของเจ้าไปให้พ้นจากสายตาเรา จงเลิกทำชั่ว 17จงฝึกทำดี จงเสาะหาความเป็นธรรม จงแก้ไขการบีบบังคับ จงแก้ต่างให้ลูกกำพร้าพ่อ จงสู้ความเพื่อหญิงม่าย”
คริสเตียนจึงต้องส่งอิทธิพลที่ดีสู่สงคมในทุกแวดวง

งานรับใช้ที่สามารถประกาศข่าวประเสริฐและเป็นเกลือและแสงสว่างแก่สังคมไปพร้อม ๆ กัน (Dr. Herbert J. Kane)

1) การประกาศข่าวประเสริฐ
2) การรักษาเยียวยาทั้งกายและจิตใจ
3) การให้บริการด้านการศึกษาและอาชีพ
4) งานด้านมนุษยธรรม

3. ทำความดีเพื่อผู้คนจะสรรเสริญพระเจ้า (16)

“เมื่อเขาเห็นความดี … จะได้สรรเสริญพระบิดา”

การทำความดีและความรักเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ให้น้ำหนักคู่กันเสมอ

ยก.2:8 ถ้าพวกท่านปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าอย่างแท้จริงตามพระคัมภีร์ที่ว่า “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” พวกท่านก็ทำดี
1 ยน.3:18 ลูกทั้งหลายเอ๋ย อย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้น แต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง

ทำความดีอย่างไรให้คนสรรเสริญพระเจ้า

– ให้ความรักเป็นหัวใจของการทำดี

1 คร.13:3 แม้ข้าพเจ้าจะบริจาคสิ่งของของข้าพเจ้าทุกอย่างหรือยอมให้เอาตัวไปเผาไฟ แต่ไม่มีความรัก ก็จะไม่เป็นประโยชน์กับข้าพเจ้า

– ช่วยเหลือผู้ยากไร้ตกที่นั่งลำบากจริง ๆ

2 คร.9:12 เพราะการปรนนิบัติในงานรับใช้นี้ ไม่เพียงเป็นการจัดหาให้กับธรรมิกชนที่ขัดสนเท่านั้น แต่ยังทำให้มีการขอบพระคุณพระเจ้าอย่างมากมายเหลือล้นด้วย

– แก้ปัญหาอย่างตรงจุด

1 ทธ.5:16 ถ้าหญิงที่มีความเชื่อคนไหนมีญาติพี่น้องที่เป็นแม่ม่าย ก็ให้เธอช่วยเลี้ยงดูพวกนาง และอย่าให้เป็นภาระของคริสตจักรเลย เพื่อคริสตจักรจะได้สงเคราะห์พวกที่เป็นแม่ม่ายไร้ที่พึ่งจริงๆ

– ทำอย่างจริงจัง

รม.15:26 เพราะว่าบรรดาคริสตจักรในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคายา ยินดีที่จะเรี่ยไรเงินส่งไปให้แก่ธรรมิกชนที่ยากจนในกรุงเยรูซาเล็ม

ความรักและความดีงามของพระเยซู

รัก จึงลงมาบังเกิด (ยน.3:16)
รัก จึงประกาศแผ่นดินของพระเจ้า (มธ.4:7)
รัก จึงสั่งสอน (มธ.5)
รัก จึงรักษาโรค (ลก.5:15)
รัก จึงยอมสละพระชนม์เพื่อเรา (1 ยน.3:16)
รัก จึงฝากสาวกให้ดูแลแกะ (ยน.21:15)

“หนังสือเล่มเล็ก ๆ เปลี่ยนโครงสร้างกำแพงได้ฉันใด การทำดีของคริสเตียนจะเปลี่ยนโครงสร้างสังคมให้กลับมาหาพระเจ้าได้ฉันนั้น”