Acts of Christ Church
Teen Ministry

Teen Ministry

กลุ่มอนุชน

 

พันธกิจของเราคือการสร้างและพัฒนาอนุชนตามหลักการพระคริสตธรรมคัมภีร์ให้มีชีวิตที่มีรากฐานที่มั่นคงและแสดงออกถึงความรักของพระเจ้าด้วยการมีส่วนในการสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างและทำดีต่อสังคมหัวใจของเราคือการสร้างอนุชนให้มั่นใจในคุณค่าของตัวเอง ค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิต และมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตโดยช่วยให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเพื่อที่เขาจะไปถึงเป้าหมายที่ถูกต้องในอนาคต

 

เราใช้เวลาและใช้ชีวิตร่วมกันทุกวันอาทิตย์ที่คริสตจักร มีกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์สัปดาห์ละครั้ง และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของเราคือการช่วยให้อนุชนรู้จักพระเจ้ามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตามหลักการพระคัมภีร์โดยเป็นนักเรียน นักศึกษา และเป็นบุตรที่ดีของผู้ปกครอง และช่วยพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำให้เป็นวัยรุ่นที่มีศักยภาพมีความรับผิดชอบและมีส่วนในการสร้างสรรค์สังคม

 

สภษ.22:6 “จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น